jueves, junio 17, 2004

Curriculum vitae

Miguel Ángel Quesada Pacheco

Estudios
- Bachiller en Filología Clásica (Universidad de Costa Rica, 1980)
- Licenciado en Filología Española (Universidad de Costa Rica, 1981)
- Doctor en Filología Románica, Filología Germánica y Lingüística Comparada (Universidad de Colonia, Alemania, 1986)

Experiencia profesional:
- Catedrático en Filología Española (Universidad de Costa Rica)
- Catedrático en Español (Universidad de Bergen, Noruega)
- Profesor invitado (Universidad de Islandia, 1994)

Participaciones en congresos
Congreso de Filología, Lingüística y Literatura "Víctor Manuel Arroyo" (Universidad Nacional, octubre de 1995)
Congreso de El español de América (Burgos, noviembre de 1995).
Simposio "La ruta del esclavo en Hispanoamérica" (Universidad de Costa Rica, febrero de 1999)
Simposio Internacional de Etnobotánica, Plantas Medicinales, Tradiciones Folclóricas, Historia y Farmacología (Universidad Para La Paz, 14-18 de setiembre de 1999)
Congreso de Filología, Lingüística y Literatura "Carmen Naranjo" (Instituto Tecnológico de Costa Rica, noviembre de 1999).
II. Congreso de la Lengua Española (Valladolid, octubre de 2001).
VI. Congreso de Historia de la Lengua Española (Madrid, octubre de 2003).

Libros publicados (en los últimos años)

(1995a). Hablemos boruca. San José: Ministerio de Educación Pública, Departamento de Educación Indígena.
(1995c). Ayala, Manuel José de. Diccionario de voces americanas. Presentación y edición de Miguel Ángel Quesada Pacheco. Madrid: Editorial Arco/Libros.
(1995c). Diccionario histórico del español de Costa Rica. San José: Editorial de la Universidad Estatal a Distancia.
(1996a) Narraciones borucas. San José: Universidad de Costa Rica - UNESCO.
(1996b) Los huetares: historia, lengua, etnografía y tradición oral. Cartago: Editorial Tecnológica
(1997a). Abecedario ilustrado de la lengua huetar. Heredia: Editorial de la Universidad Nacional.
(1997b). Historias de los antiguos de Boruca. Quito: Editorial Abya-Yala.
(1999a) Diccionario boruca-español español-boruca. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica. (coautor con Carmen Rojas).
(1999b) Maroto Rojas, Espíritu Santo. El idioma o dialecto boruca o brúnkaj. Presentación y edición de Miguel Ángel Quesada Pacheco. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
(2001). Entre silladas y rejoyas. Viajeros por Costa Rica entre 1850 y 1950. Cartago: Editorial Tecnológica.
(2002). El español de América. Cartago: Editorial Tecnológica.

Menciones honoríficas
Premio “Aquileo J. Echeverría” 1997 por el libro Los huetares: historia, lengua, etnografía y tradición oral dentro de la categoría de Libro no ubicable.

Membresías
Miembro de la Real Academia Española de la Lengua
Miembro de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica
Presidente honorífico de la Asociación Noruega de Hispanistas

Atlas linguistico de America Central (ALAC) (en noruego/på norsk)

ALAC
Lingvistisk atlas over Mellomamerika


1. Samandrag og målsetjing

Det lingvistiske atlas over Mellomamerika, eller ALAC (Atlas lingüístico de América Central) er eit feltforskingsprosjekt som tek sikte på å skildra det notidige spanske språket i Mellomamerika med variantane sine, gjennom å teikna dei på geografiske kart. Eit slikt arbeid vil gje lesaren eit nærast fotografisk oppsett av området si språklege stode i dag, og der vil ein såleis verta i stand til å sjå på både dialektale og kulturelle skilnader innafor Mellomamerika sine grenser, samt samalikna dei med andre deler eller regionar i Latinamerika.
Denne forskingi skal utføra feltarbeid i mellomamerikanske byar og bygder for å samla inn språkleg materiale, gjennom eit til dette føremålet utarbeidd spørjeskjema (Quesada Pacheco 1992a). Vidare skal ein
a) teikna kart over det samla materialet,
b) samla inn bilete og teikningar av ulike kulturelle aspekt av Mellomamerika, som ein del av prosjektet si etnografiske side,
c) medverka til utviding av kunnskap om det spanske språket i Latinamerika, spesielt når det gjeld dialektologiske og etnografiske trekk.

2. Historisk bakgrunn

Fyrste freistnaden på å få til eit språkatlas i Mellomamerika vart lansert i 1964 av Arturo Agüero (Universidad de Costa Rica), ein av dei fyrste språkforskarane i Latinamerika som kom på den tanken. Han skreiv til og med eit spørjeskjema som skulle brukast i feltarbeidet, men trass i at Agüero si store interesse, vart atlaset aldri gjennomført, blant anna på grunn av finansielle problem og skort på støtte frå andre institusjonar, både i inn- og utlandet.
Agüero sine planar vart ikkje verkeleggjorde, mens andre land i Latinamerika -til dømes Colombia, Chile, Uruguay, Mexico, Den dominikanske republikk og Venezuela- allereie har publisert sine lingvistiske atlas. Mange av studentane som arbeidde med dialektologi i sine hovudfagsoppgåver ved Universidad de Costa Rica var innstilte på å yta tilskot til atlaset, men ingen av dei har arbeidd vidare med emnet i ettertid.
I 1987 vart det arrangert eit seminar om Historie og Munnleg Tradisjon ved Universidad de Costa Rica, der Miguel Ángel Quesada Pacheco heldt eit innlegg om lingvistisk geografi og planar om å setja i verk eit prosjekt som skulle gjennomføra eit lingvistisk-etnografisk atlas over Costa Rica. Frå då av har han arbeidd vidare med prosjektet og publisert eit spørjeskjema for altaset (Quesada Pacheco 1992a) i tillegg til utgjeving av eit kort lingvistisk atlas over Costa Rica med omtrent 100 kart (Quesada Pacheco 1992b), som eit fyrste steg på vegen mot å fullføra eit langt meir omfattande og ressurskrevjande forskingsprosekt på feltet. I seinare tid har Luis Vargas (2000) laga eit fonetisk og María Castillo (2000) eit morfosyntaktisk atlas over Costa Rica, begge under Quesada Pacheco si rettleiing.

3. Arbeidet sitt teoretiske og metodiske grunnlag

Forskingi støtter seg på metodane og arbeidsteknikkane som vert brukte i klassisk språkgeografi, slik som den er framstilt hjå Pop (1950), Alvar (1969), Coseriu (1977) og Besch et al. (1982-83). Med dette går ein utifrå at

1. språket er eit bilete av samfunnet sine kulturelle trekk;
2. språkgeografi er ei grein av dialektologi som kartlegg desse kulturtrekk i form av geografiske kart med språkleg innhald;
3. gjennom eit nært samband mellom språk og geografi studerer språkgeografi alle dei menneskeutrykki som strekkjer seg i eit spesifikt geografisk rom og som har sin plass i mennesket sitt liv og naturmiljøet;
4. dette sambandet mellom det geografiske miljøet og utbreiingi av lingvistiske aspekt er påverka av politiske, samfunns- og kulturelle omstende.

Dette forskingsprosjektet fokuserer òg på dei tradisjonelle metodane som er vorte brukte for å samla dialektologisk materiale (den såkalla direkte enquetens metode) i løpet av dei siste 30 åri i Europa (Alvar 1975-1978, 1979-1980; Orton 1978; Weijnen et al. 1975) og i Latinamerika (Aragão 1980, Ribeiro 1977 og Rossi 1963 for Brasil; Araya et al. 1968 for Chile; Flórez et al. 1981-1983 for Colombia; Navarro 1948 for Puerto Rico). Med denne metoden skal ein gå frå bygd til bygd på leiting etter informantar som er fødde i området og som ikkje skal ha reist derifrå over lange periodar, og som av denne grunnen skal vera i stand til å svara på dei ulike spørsmåli. Atlaset vil vera sluttresultatet av eit feltarbeid som omfattar alle land I Mellomamerika. Dette vert utført gjennom ein enquete og ved hjelp av eit spørjeskjema som inneheld nokre lingvistiske og etnografiske aspekt. Det vert utarbeidd eit kart for kvart spørsmål. Men iblant skjer det at lingvistiske eller etnografiske detaljar, som ein ikkje har vurdert tidlegare, viser seg å vera interessante å notera og dimed også får ein plass innafor enqueten. I dette ligg det at atlaset kan verta større -eller mindre- enn opphavleg planlagt.
Spørjeskjemaet er samansett av 1836 spørsmål og er inndelt i tre lingvistiske nivå:

a) Fonetikk
Dette nivået omfattar 57 spørsmål og vil studera uttalen av visse vokalar og konsonantar.

b) Morfosyntaks
Nivået har 102 spørsmål og vert vidare inndelt i
- namnemorfologi: kjønn, tal, tiltaleformer
- verbmorfologi: verbvariasjonar, tider, modi
- setningar og andre syntaktiske aspekt

c) Ordtilfang
Med 1677 spørsmål er dette nivået det aller mest omfattande og det er inndelt i fylgjande tema:

- Mennesket: kroppsdeler, kledning, bustad, næring
- Mennesket i sitt geografiske miljø: atmosfæriske aspekt (vêret), topografiske aspekt (marki sin skapnad, landsbygdi, dyrking, skogen, husdyr, ville dyr).
- Mennesket og samfunnet: familien, religionen, skulen, folkeoppfatningar, høgtider og fritidsverksemd, sysselsetjingar og yrke, pengar, vekter og mål, transport.

Spørjeskjemaet er slik gjennomarbeidd at intervjuaren ikkje treng å formulera spørsmåli (noko som skjer i nesten alle klassiske dialektale spørjeskjema). På den måten er ein i stand til å spara mykje tid under undersøkingi.
Materialet vert samla gjennom å intervjua fleire informantar (fire i gjennomsnitt). Når det gjeld ordtilfang, skal ideele informantar ha erfaring eller kunnskap på vedkomande felt (husarbeid, landbruk, skomakaryrke, osv.). Innafor fonetikk og morfosyntaks brukar ein den fleirdimensjonale metoden (cfr. Thun 1996 og 2001): fire informantar vert intervjua, to eldre (enn 60 år) og to yngre (mellom 30 og 45), av begge kjøn. Med dette er det tenkt å visa båe horisontlae (dialektale) såvel som vertikale (kjøns- og aldersskilnader) trekk ved det spanske språket i Mellomamerika.
I tillegg skal ein etter M. Resnick (1975) bruka den såkalla elisiteringsmetoden, som inneber at eit spørsmål vert formulert med tanke på at informanten får høve til å gje berre eit svar. Denne metoden sparar tid og ressursar.

4. Organisasjon og framdriftsplan

Guatemala

Hovudansvarleg forskar er Katrine Utgård som skriv eit mastergradsarbeid ved Seksjon for spansk språk og latinamerikastudier (Universitetet i Bergen) om guatemalansk fonetikk ifrå ein fleirdimensjonal synsvinkel i fylgjande byar/bygder:

Flores Cobán Salamá
Chiquimula Puerto Barrios Jutiapa
Huehuetenango Puerto San José Antigua
Mazatenango Guatemala (hovudstad) Quetzaltenango

Planlagd fullføring: 2005.

El Salvador

Hovudansvarleg forskar er Raúl Azcúnaga, som skriv ei doktorgradsavhandling ved Universidad Nacional (Costa Rica) om fonetikk i El Salvador ifrå ein fleirdimensjonal synsvinkel y fyljgande byar:


N By Departamento Symbol
1 Metapán Santa Ana SA-01
2 Santa Ana Santa Ana SA-02
3 Ahuachapán Ahuachapán A-01
4 Sonsonate Sonsonate S-01
5 Acajutla Sonsonate S-02
6 Nueva San Salvador La Libertad LL-01
7 Quetzaltepeque La Libertad LL-02
8 Chalatenango Chalatenango CH-01
9 La Palma Chalatenango CH-02
10 San Salvador San Salvador SS-01
11 Panchimalco San Salvador SS-02
12 Cojutepeque Cuscatlán C-01
13 Zacatecoluca La Paz LP-01
14 San Vicente San Vicente SV-01
15 Sensuntepeque Cabañas CA-01
16 Usulután Usulután U-01
17 El triunfo Usulután U-02
18 San Miguel San Miguel SM-01
19 San Francisco Gotera Morazán M-01
20 La Unión La Unión LU-01
Planlagd fullføring: 2006.


Nicaragua

Hovudansvarleg forskar er María Auxiliadora Rosales, som skriv ei avhandling ved Universidad Nacional (Costa Rica) om fonetikk i Nicaragua ifrå ein fleirdimensjonal synsvinkel i fylgjande byar:


Departamentos Byar/bygder
1. Boaco Boaco
2. Carazo Jinotepe
3. Chinandega Chinandega
4. Chontales Juigalpa
5. Estelí Estelí
6. Granada Granada
7. Jinotega Jinotega
8. León León
9. Madriz Somoto
10. Managua Managua
11. Masaya Masaya
12. Matagalpa Matagalpa
13. Nueva Segovia Ocotal
14. Región Autónoma del
Atlántico Norte Puerto Cabezas
15.Región Autónoma del
Atlántico Sur Bluefields
16. Río San Juan San Carlos
17. Rivas Rivas

Planlagd fullføring: 2006.


Costa Rica

Fylgjande forskingsarbeid har vorte gjennomførde for Costa Ricas lingivstiske atlas:

Forfattar Utgjevingsår Tema
Hans Erik Bugge 1996 Husdyr
Betzy Louis 1997 Kroppsdeler
Randi Korneliussen 1999 Ordtilfang relatert havsliv
Luis Vargas 2000 Fonetikk
María Castillo 2000 Morfosyntaks
Luis Alberto Villalobos 2002 BuskapUttalen av /sk/ i Costa RicaTeiknforklaring

Eldre mann Eldre kvinne
Ung mann Ung kvinne
/sk/ -> [sk]

/sk/ -> [hk]

/sk/ -> [sk ~ hk]5. Finansiering

Til i dag har prosjektet støtta seg på påskjøningsmidlar og midlar til forskingsføremål (20000 kroner i 2002) frå Det historisk-filosofiske fakultet (Universitet i Bergen). Andre inntekter har dette prosjektet ikkje. Det har vorte søkt om midlar (t d NFR ein gong og Meltzerfond fleire gonger) utan positive resultat.

6. Samarbeidspartnarar

Prof. Manuel Galeote, Atlas Lingüístico Pluridimensional de Andalucía. http://www.uma.es/organizacion/idepartamentos.html
Universidad de Costa Rica (UCR) http://cariari.ucr.ac.cr/~filo/investigacion/lingua.htm
Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) http://www.una.ac.cr/DILAAC/index.htm


Bibliografi

Agüero, Arturo (1964): El español de Costa Rica y su atlas lingüístico. Presente y futuro de la lengua española, I. Madrid; 135-152.
Alvar, Manuel (1975-1978). Atlas lingüístico y etnográfico de las Islas Canarias. (ALEICan) 3 binder. Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria.
Alvar, Manuel (1969). Atlas lingüístico y etnográfico de las Islas Canarias. Cuestionario (ALEICan). La Laguna: Instituto de Estudios Canarios.
Alvar, Manuel et al. (1979-1980). Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja (ALEANAR). 10 tomos. Madrid: La Muralla
Aragão, Maria do Socorro Silva et al. (1980). Atlas Lingüístico da Paraíba. Questionário. Joao Pessoa: Editora Universitaria
Aragão, Maria do Socorro Silva et al. (1973). Atlas lingüístico-etnográfico del Sur de Chile (ALESUCH). Tomo I. Valdivia: Universidad Austral de Chile.
Besch, Werner et al. (1982-1983). Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung. Band1.1, 1.2. Berlin/New York: W. de Gruyter.
Bugge, Hans Erik (1996). El léxico de los animales domésticos en el Noroeste, Norte y Valle Central de Costa Rica. Universitetet i Bergen, Seksjon for spansk språk og latinamerikastudier, Hovudfagsoppgåve.
Castillo, María (2000). Morfología del español de Costa Rica. Análisis geolongüístico pluridimensional. Universitetet i Bergen, Seksjon for spansk språk og latinamerikastudier, Magistergradsarbeid.
Coseriu, Eugenio (1977): “La geografía lingüística.” Coseriu, E., El hombre y su lenguaje; 103-158.
Flórez, Luis et al. (1981-1983). Atlas lingüístico-etnográfico de Colombia (ALEC) 6 tomos. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
Korneliussen, Randi (1999). El léxico del mar en Costa Rica. Universitetet i Bergen, Seksjon for spansk språk og latinamerikastudier, Hovudfagsoppgåve.
Louis, Betzy (1997). El léxico del cuerpo humano en Costa Rica. Universitetet i Bergen, Seksjon for spansk språk og latinamerikastudier, Hovudfagsoppgåve.
Navarro, Tomás (1948). El español de Puerto Rico. Contribución a la geografía lingüística hispanoamericana. Río Piedras.
Orton, Harold et al. (1978). The Linguistic Atlas of England. London: Croom Helm.
Pop, Siever (1950). La Dialectologie. Aperçu historique et methode d'enquetes linguistiques. 2 tomos. Louvain: Duculot.
Quesada Pacheco, Miguel Ángel (1988): La geografía lingüística en Costa Rica. Sus problemas y sus logros. Primer Seminario de Tradición e Historia Oral (Universidad de Costa Rica, 1-4 desember1987); 45-54.
Quesada Pacheco, Miguel Ángel (1992a). Atlas lingüístico-etnográfico de Costa Rica. Cuestionario. San José: Nueva Década.
Quesada Pacheco, Miguel Ángel (2001): «El atlas lingüístico de Costa Rica. Estado de la investigación». Perdiguero, Hermógenes; Álvarez, Antonio (eds.). Estudios sobre el español de América. Actas del V. Congreso Internacional de “El español de América.” [Burgos, 6 – 10 de noviembre de 1995];1193 – 1200.
Quesada Pacheco, Miguel Ángel (1992b): «Pequeño atlas lingüístico de Costa Rica». Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica, XVIII, 2; 85-190.
Quesada Pacheco, Miguel Ángel (2000). El español de América. Cartago [Costa Rica]: Editorial Tecnológica.
Resnick, Melvin C. (1975). Phonological Variants and Dialect Identification in Latin American Spanish. La Haya-París: Mouton.
Ribeiro, Joé et al. (1977). Esboço de um atlas lingüístico de Minas Gerais. Volumen 1. Universidade Federal de Juiz de Fora.
Rossi, N. (1963). Atlas prévio dos falares baianos. Universidade da Bahia.
Sánchez, Víctor (1983). Cuestionario lingüístico costarricense. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
Thun, Harald (1996): «Theoretische Voraussetzungen, Methodologie und augenblicklicher Stand des Atlas Lingüístico Diatópico y Diastrático del Uruguay.» Proceedings of the International Congress of Dialectologists [Bamberg, 29.07 – 04.08 1990]. Volume 2, Historical Dialectology and Lingusitic Change. Stuttgart: Franz Steiner Verlag; 500 – 518.
Thun, Harald (2001): “La pluridimensionalidad en el Atlas Lingüístico Diatópico y Diastrático del Uruguay (ADDU) ”. Perdiguero, Hermógenes; Álvarez, Antonio (eds.). Estudios sobre el español de América. Actas del V. Congreso Internacional de “El español de América.” [Burgos, 6 – 10 de noviembre de 1995]; 1279 – 1311.
Vargas, Luis (2000). Fonética del español de Costa Rica. Análisis geolingüístico pluridimensional. Universitetet i Bergen, Seksjon for spansk språk og latinamerikastudier, Mastergradsarbeid.
Weijnen, A. et al. (1975). Atlas Linguarum Europae. Introduction. Assen/ Maastricht: Van Gorcum.Atlas linguistico pluridimensional de Nicaragua (ALN), por Maria Auxiliadora Rosales Solis

Atlas lingüístico pluridimensional
de Nicaragua (ALN): nivel fonético

Msc. María Auxiliadora Rosales Solís

Heredia (Costa Rica) agosto de 2003


Objetivos

Generales

2 Realizar el atlas lingüístico de Nicaragua en el nivel fonético.
3 Valorar los estudios lingüísticos que se han realizado sobre el español de Nicaragua en dicho nivel.
4 Aplicar métodos dialectológicos, en particular de la geolingüística pluridimensional, al análisis de fenómenos lingüísticos.
5 Contribuir a la realización del atlas lingüístico- etnográfico de Centroamérica.

Específicos

2 Elaborar mapas lingüísticos pluridimensionales de Nicaragua tomando como fundamento de la investigación las variables geográfica, generacional y sexo.
3 Registrar en los mapas lingüísticos las isoglosas fonéticas más relevantes.
4 Delimitar las diferentes zonas dialectales de Nicaragua con base en los fenómenos fonéticos significativos identificados.
5 Mostrar las variantes fonéticas del español hablado en Nicaragua Establecer un índice estadístico de aparición de algunos fenómenos fonéticos en su pluridimensionalidad diatópica, diasexual y diageneracional.


Estado de la cuestión. Intentos del atlas lingüístico en Nicaragua

Varios hispanistas y dialectólogos coinciden en que no existen antecedentes inmediatos del atlas lingüístico de Nicaragua. (Salvador, 1987a:77; Lipsky,1990; Montes 1995: 79). En el ámbito de Hispanoamérica, M. Alvar y A. Quilis concibieron la ambiciosa empresa de elaborar el atlas lingüístico de Hispanoamérica. Quilis (1991: 269) informó el avance, en ese momento, de las encuestas realizadas y destaca los países en donde se han concluido las entrevistas, entre los cuales incluye a Centroamérica como totalmente encuestada. Además menciona los puntos investigados en Nicaragua: Puerto Cabezas, Juigalpa, Granada, Somoto, Managua, San Carlos, Estelí, Bluefields y León. Sin embargo, el dialectólogo costarricense M. Á. Quesada Pacheco, al valorar los frutos de este proyecto, cuestiona los criterios que se tomaron en cuenta, particularmente en relación con la región centroamericana este atlas lingüístico de Hispanoamérica puesto que no refleja los fenómenos puntuales de la región.


Si bien dicha obra tiene el mérito de ser pionera en lo referente a los estudios de macrozonas lingüísticas, adolece de ciertos defectos. En primer lugar, obviamente Costa Rica está incluida, pero- a mi juicio- ridículamente representada, pues los autores tomaron en cuenta únicamente a cinco informantes al igual que hicieron en otros países, entre ellos Nicaragua; Panamá y El Salvador. (Alvar y A. Quillis 1984:XV ). Además, por razones de unificación de temas y rubros, por una parte dichos investigadores han prescindido de muchos aspectos para nuestro país- y para muchos otros son de vital importancia... Por otra parte el cuestionario es tan general, que resulta inservible a la hora de querer consultar detalles importantes de la cultura en cuestión, reflejados en su habla.
( Quesada Pacheco, 1993: 342-343).

En relación con los antecedentes del atlas lingüístico de Nicaragua, lo único que hemos encontrado es el artículo de Julio Valle-Castillo, poeta y ensayista nicaragüense, que escribió en 1992 sobre la apremiante tarea de elaborar el atlas lingüístico de Nicaragua. Al respecto dice:
Nicaragua demanda dos tareas, entre muchas otras tareas lingüísticas inmediatas. Ambas deberán estar sustentadas en una teoría científica y contemporánea, con el doble propósito de fijar- en lo que es posible fijar- y propagar la variante nicaragüense del idioma español; es decir, nuestra personalidad, el documento de identidad y acaso nuestro más vivo y complejo medio de comunicación y hasta de creación.

Estas tareas ordenadas sucesivamente, son urgentes por primordiales y por primordiales, urgentes, impostergables. A saber:
a. Elaborar el atlas lingüístico de Nicaragua ( lingüística descriptiva),
b. Enseñar el español de Nicaragua- lengua madre- y la gramática
general del español ( lingüística aplicada). ( Valle-Castillo, 1992:39-49).

Valle- Castillo(op.cit.43) además, propone que este atlas lingüístico debe describirse en tres niveles: diastrático, diacrónico y diatópico. En este último considera que deben incluirse tanto la ciudad como el campo. Además, propone formar tres zonas “perfectamente identificables”:
Primera: Costa del pacífico, desde Chinandega hasta Rivas. La región más densamente poblada en la actualidad. Carácter urbano. Tiene los centros coloniales de Granada y León. Presenta el fenómeno capitalino de Managua, (un millón de habitantes), muestrario de todas las regiones del país. León y Masaya ostentan mayor presencia indígena. Granada y Nandaime: sustrato negro y mayor presencia de castellanos llegados de la Nueva España en los siglos XVI. Rivas: Antiguo cacicazgo. Vecindad y comercio con Costa Rica.
Segunda: Centro y Norte: Chontales y Boaco. Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Matagalpa y Jinotega. Valle comenta que estas regiones, debido a que estuvieron despobladas en el siglo XVII, ciudades como Santa María de la Buena Esperanza, Ciudad Antigua, se desvincularon del desarrollo económico y social y por lo tanto, pueden conservar el español más arcaico de Nicaragua.
Tercera: Costa Atlántica o del Caribe, que a su vez podría subdividirse en Caribe Norte, Caribe Insular y Caribe Sur. Caribe Norte: Puerto Cabezas y las Minas esta dominado por mískitos. Caribe Insular: Bluefields, región multilingüe, se habla inglés criollo, español, sumo y miskito. Caribe Sur: Río San Juan y Nueva Guinea.
Como se puede observar, Valle propone estudiar aproximadamente una red de 18 puntos poblados, prevaleciendo el criterio histórico o diacrónico.
En relación con el atlas lingüístico en Nicaragua, podemos afirmar que lo único que ha habido es la claridad de la importancia de esta tarea, pero no hay muestras de haber iniciado esta empresa, y al igual que muchos países de Centroamérica, se observa la abundancia de trabajos lexicográficos a diferencia de la mínima presencia de investigaciones fonético- fonológicas. En general, se ha adolecido de un trabajo sistemático, coherente y homogéneo que de una visión global de todos los niveles de la lengua.
El atlas lingüístico es una tarea que debe realizarse, y el presente estudio es un trabajo pionero en los estudios dialectológicos de Nicaragua.


MARCO METODOLÓGICO

Esta será una investigación de tipo descriptiva que presentará el estado actual de los fenómenos fonéticos en Nicaragua. Me guiaré con los postulados metodológicos de la dialectología, en particular de la geografía lingüística que han hecho E. Coseriu (1985), Gregorio Salvador (1987), Manuel Alvar (1991), Chambers y Trudgill (1994) y Montes Giraldo (1995). También servirán de gran ayuda las tesis de maestría de María Castillo (2000) y Luis Vargas (2000) quienes elaboraron, bajo la dirección de M.Á. Quesada, los atlas lingüísticos pluridimensionales de los niveles morfosintáctico y fonético del español de Costa Rica, respectivamente.
El método de la geografía lingüística está constituido por una serie de mapas del territorio estudiado sobre los que se registra gráficamente la distribución de determinados fenómenos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos-semánticos. En esta investigación, se elaborarán únicamente mapas fonéticos que registrarán las variantes alofónicas comprobadas en los puntos investigados. Como destacan Chambers y Trudgill- “el fundamento de la geografía lingüística es crear una base empírica sobre la que extraer conclusiones acerca de la variedad lingüística que se da en cierto lugar”- (1994:45).
Este método contiene varias etapas: Recolección del material, procesamiento de los datos, cartografiado de los materiales y preparación de los mapas.

Las localidades

Como señala Guillermo Araya ( 1968:21), el territorio de cualquier atlas no puede ser encuestado íntegramente. Hay que elegir algunos puntos de toda el área que sean los más representativos posibles. Los criterios de selección para esta investigación serán la densidad poblacional de las localidades y el fácil acceso a estas regiones, por esa razón se tomarán las cabeceras o núcleos departamentales.
Nicaragua es un territorio con una extensión de 130,000 kilómetros cuadrados, el país más grande del istmo centroamericano, con una población aproximada de cinco millones de habitantes ( comprobar este dato), comprende 17 departamentos y 143 municipios; los puntos seleccionados corresponden a ciudades de relativa importancia. Se trabajará con un total de 17 puntos que se corresponden con los núcleos departamentales, en donde se aplicará el cuestionario.
En esta investigación, se incluirán también las regiones multilingües como el Atlántico Norte y Sur en donde predominan el miskito y el inglés criollo, respectivamente, pero solo se tomarán en cuenta los hispanohablantes monolingües, con el fin de evitar interferencias.
A continuación se presentan los 17 puntos a encuestar:

Departamentos de Nicaragua con su respectiva cabecera

Departamentos (Núcleos departamentales)
1. Boaco Boaco
2. Carazo Jinotepe
3. Chinandega Chinandega
4. Chontales Juigalpa
5. Estelí Estelí
6. Granada Granada
7. Jinotega Jinotega
8. León León
9. Madriz Somoto
10. Managua Managua
1. Masaya Masaya
12. Matagalpa Matagalpa
13. Nueva Segovia Ocotal
14. Región Autónoma del
Atlántico Norte Puerto Cabezas
15.Región Autónoma del
Atlántico Sur Bluefields
16. Río San Juan San Carlos
17. Rivas Rivas


Los informantes

Se seleccionarán un total de 68 informantes de todos los departamentos de Nicaragua, que cumplan con las exigencias: dos del sexo masculino y dos del femenino por cada punto. Respecto de los grupos generacionales, se delimitaron dos grupos de edades comprendidas arriba de los 60 años, (primera generación) y 30 y 45 años (segunda generación). La edad nunca inferior a 30 años. Además, como señala Montes Giraldo (1996:19), se tomarán en cuenta los siguientes requisitos:
- Ser nativos de la localidad, y en lo posible raizales ( padres y ojalá abuelos de la misma localidad).
- Haber permanecido en la misma localidad o al menos sin largas permanencias en otros lugares.
- No tener pérdidas de piezas dentales ni defectos físicos que impidan la pronunciación de los sonidos.
Montés Giraldo recomienda entrevistar a personas con la educación primaria como requisito mínimo, aunque este no es un criterio a tomar en cuenta, se evitará entrevistar a personas con un alto nivel académico para evitar la influencia de la lengua estándar y la ultracorrección que nos alteraría, obviamente, los resultados de la investigación.
Entre los datos que se recogerán de los informantes se encuentra: nombre, edad, sexo, origen, ocupación y escolaridad, sin embargo, las variables relevantes para esta etapa de investigación, solamente son lo criterios de procedencia, edad y sexo.

El cuestionario

La encuesta dialectal se orientará en un doble sentido: En primer lugar, recopilar las variantes fonéticas representativas de Nicaragua y en segundo lugar, establecer conexión con un cuestionario común para Centroamérica. Se aplicará el cuestionario Atlas lingüístico-etnográfico de Costa Rica (Quesada Pacheco:1992a), particularmente el área de fonética, al cual se le modificaron algunos términos con la finalidad de que fueran comprendidos en todo el país y estuvieran más adecuados al registro léxico del habla nicaragüense .
En el prólogo a este cuestionario, Quesada Pacheco (1992a: 9-10) menciona que consultó primeramente, los cuestionarios y atlas lingüísticos americanos ( ALEC, ALESUCH, T. Navarro Tomás, Alvar / Quillis (1984) y los peninsulares ALEA; ALEICan y ALEANAR), con la idea de ayudar a conformar, en la medida de lo posible, un panorama en conjunto de la realidad dialectal americana en particular, y del español en general. En el nivel fonético se guía por el método de la evocación aplicado por M. Resnick (1975).
En cuanto a los fenómenos fonéticos por estudiar, no se le realizarán modificaciones con la perspectiva de unificar resultados y de esta manera tener una panorámica de conjunto del español hablado en Centroamérica. El cuestionario contiene preguntas guiadas para recoger más rápido la información. Aunque este procedimiento puede tener sus detractores, ofrece ventajas porque tiene sistematicidad y hay secuencias fonológicas muy pocos frecuentes en la lengua, que difícilmente pueden aparecen en conversaciones espontáneas. También por la economía en tiempo y en esfuerzo en empresas tan arduas como es la elaboración de un atlas lingüístico.
El cuestionario único comprende 57 situaciones lingüísticas: 6 preguntas están relacionadas con el vocalismo y 51 corresponden al consonantismo.
Me apoyaré, para el almacenamiento de los datos recopilados, en una grabadora Sony con micrófono integrado y cassettes.

Las entrevistas

Primero se harán entrevistas pilotos en las zonas cercanas a Managua, Masaya y León para mejorar la técnica de la entrevista y detectar posibles rasgos no contemplados hasta la fecha y que podrían ser de interés. Si llegara a ser necesario me auxiliaré de gráficos con el fin de facilitar la aplicación del cuestionario y obtener respuestas iguales. Asimismo, se tomará en cuenta las consideraciones metodológicas (la elección de un solo informador, la interrogación en total aislamiento, buscar una hora adecuada para la toma de la información, entre otros). Considero que no está de más resaltar que en este caso, habrá una única encuestadora.

Mapas lingüísticos pluridimensionales

Este tipo de mapas incorporan más de una variable, además de la variable diatópica abarcará los planos generacionales y el sexo porque todos los dialectos son tanto espaciales como sociales, porque los hablantes se desenvuelven en un ambiente social y espacial al mismo tiempo.
Tomando en cuenta el trabajo realizado por Vargas (2000) y Castillo (2000), para representar cada departamento entrevistado se utilizará un cuadrado divido en cuadrículas. El cuadro superior de la izquierda representará al hombre mayor (HM) y el de la derecha a la mujer mayor (MM); el inferior derecho al hombre adulto (HA) y el de la izquierda la mujer adulta (MA).
HM MM
HA MA

Cada uno de estos cuadrantes estará rellenado de color según la respuesta del informante y tendrán las características señaladas anteriormente lo que permitirá diferenciar las realizaciones de los sonidos estudiados en las personas entrevistadas en cada punto de la red.


Bibliografía

Agüero Ch., Arturo. 1964. “ El español de Costa Rica y su atlas lingüístico”. En Presente y futuro de la lengua Española I. Actas de la Asamblea de Filología del I. Congreso de Instituciones Hispánicas; 135-152.
Alemán Ocampo, Carlos. 1998. “El español de Nicaragua en el siglo XVI”. En Revista Lengua. Academia Nicaragüense de la lengua. Managua. Octubre 1988. 2da. época. No.18. Págs. 67-121.
Alonso, Amado. 1930. Problemas de dialectología hispanoamericana. Buenos Aires.
Alonso, Amado. 1967. Estudios lingüísticos; temas hispanoamericanos. Madrid: Gredos.
Alvar, Manuel. 1973. Cuestionario para el estudio coordinado de la norma lingüística culta de las principales ciudades de Iberoamérica y de la Península Ibérica. I. Fonética y Fonología. Madrid. Publicaciones del Departamento de Geografía lingüística.
Alvar, Manuel. 1976. Lengua y sociedad. Barcelona: Editorial Planeta. S.A.
Alvar, Manuel 1982. La lengua como libertad y otros estudios. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica del Instituto de Cultura Iberoamericana.
Alvar, Manuel 1983. Estructuralismo, geografía lingüística y dialectología actual.
Madrid: Gredos.
Alvar, Manuel 1986. Hombre, etnia, estado. Actitudes lingüísticas en Hispanoamérica. Madrid: Gredos.
Alvar, Manuel 1996. (Director) Manual de dialectología hispánica. El español de América. Barcelona: Editorial Ariel.
Alvar, Manuel y Carola Martínez. 1984. “Automatización de índices en los atlas lingüísticos”. En Homenaje a Luis Flórez. Estudios de historia cultural, dialectología, geografía lingüística, sociolingüística, fonética, gramática y lexicografía. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. LXIX
Álvarez Martínez, Ma. Ángeles. 1990. “ Estudios fonéticos sobre el español de Canarias: la aspiración y la sonorización de oclusivas sordas”. En Español Actual. Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana. No. 54. Págs. 91-99.
Araya, Guillermo.1968. Atlas lingüístico-etnográfico del sur de Chile (ALESUCH), preliminares y cuestionario. Valdivia: Universidad Austral de Chile.
Araya, Guillermo. 1972. Atlas lingüístico-etnográfico del sur de Chile. Valdivia: Universidad Austral de Chile.
Arellano, Jorge Eduardo. 1992. “Los pioneros en estudio del habla nicaragüense". En El español de Nicaragua. Managua: Impresiones y Troqueles. S. A. págs. 15-28.
Arellano, Jorge Eduardo 1995. (COMPILADOR)- El español nicaragüense en la segunda mitad del siglo XX. Managua: Banco Nacional.
Breton, Roland. 1979. Geografía de las lenguas. Barcelona. Industrias Gráficas García
Cabal Jiménez, Munia . 1997. “Sobre el español colonial de Centroamérica”. En Revista de VII Congreso costarricense de Filología, Lingüística y Literatura. “ Dr. Jack Wilson”. San José.
Caballero Rubio, Ma. Del Carmen y Corral Hernández, Julia Beatriz. 1991. “Informatización del atlas lingüístico y etnográfico de Hispanoamérica”. En Lingüística Española actual: Madrid. Instituto de cooperación iberoamericana. XIII/2. Págs.223-
Canfield, Lincoln. 1962. La pronunciación del español en América. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
Canfield, Lincoln.1990. “El español de Honduras”. En El español hablado en Honduras. Compilador Atanasio Herranz. Tegucigalpa: Editorial Guaymuras, S.A. págs. 89- 90.
Caravedo, Rocío. 1992. El atlas lingüístico hispanoamericano en el Perú: observaciones preliminares. En Lingüística Española Actual: Madrid. Instituto de Cooperación Iberoamericana. XVI/2. Págs.287-
Castillo, María de los Ángeles. 2000. Aspectos morfosintácticos del español de Costa Rica: Análisis pluridimensional. Bergen: Universidad de Bergen. Tesis de Maestría inédita.
Chambers, J.K. y Peter Trudgill. 1994. La Dialectología. Madrid: Visor Libros. S. L.
Coseriu, Eugenio. 1981. “ La dialectología”, en La lengua como libertad y (otros estudios). Madrid: ICI, 1983: pág. 94 y sigs.
Coseriu, Eugenio. 1985. “La geografía lingüística”. En El hombre y su lenguaje. Estudios de teoría y metodología lingüística. Madrid: Gredos.
De Granda, Germán. 1994. Español de América, español de África y hablas criollas hispánicas: cambios, contactos, contextos. Madrid: Gredos.
Fontanella de Weinberg, Ma. B. 1992. El español de América. Madrid: Mapfre.
Frago Gracia, Juan Antonio. 1999. Historia del español de América. Madrid: Gredos.
Francis, W. N. 1987. Dialectology. An Introduction. London- New York: Longman
Menéndez, Fr.
García de Diego, V. 1978. Manual de dialectología española. Madrid: Centro Iberoamericano de Cooperación.
García Riverón, Raquel. 1991. El atlas lingüístico de Cuba. En Lingüística Española Actual: Madrid. Instituto de Cooperación Iberoamericana. XIII/2. Págs. 199-
García Riverón, Raquel 1991. “La entonación en el atlas lingüístico de Cuba”. En Español Actual. Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana. No. 55. págs. 103-111.
Gimeno Francisco. 1990. Dialectología y Sociolingüística españolas. Alicante: Universidad de Alicante.
Harris, J. 1973. Fonología generativa del español. Barcelona.
Hockett, Charles. 1971. Curso de lingüística moderna. Buenos Aires: EUDEBA.
Kibrik, A. F. 1977. The Metodology of field investigations in linguistics. Netherlands: Mouton & Co.B.V.
Lacayo, Heberto.1977. “Pronunciación y entonación del español de Nicaragua. Boletín Nicaragüense de Bibliografía y Documentación. Managua. N.19. Septiembre- octubre. págs. 1-12.
Lapesa, Rafael. 1980. Historia de la lengua española. Madrid: Gredos.
Lara, Luis Fernando. 1976. El concepto de norma en Lingüística. México. Colegio de México.
Lavob, William. 1983. Modelos sociolingíisticos. Madrid: Cátedra.
Lehmann, Winfred..1962. Introducción a la lingüística histórica. Madrid: Gredos.
Lipski, John. 1984. “ /s/ in the Spanish of Nicaragua”. En ORBIS : Lovaina: Bélgica. Tome XXXIII,1-2. págs. 171-181.
Lipski, John. 1990. “Reducción de la /s/ en el español de Honduras”. En El español hablado en Honduras. Compilador Atanasio Herranz. Tegucigalpa: Editorial Guaymuras, S.A. págs. 91-112.
Lipski, John 1994. El español de América. España: Gráficas Rógar, S.A.
Lope Blanch, Juan M. 1977. Estudio sobre el español de México. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Lope Blanch, Juan M. 1977. Estudio sobre el español hablado en las principales ciudades de América. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Lope Blanch, Juan M. 1986. Estudio de lingüística española. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Lope Blanch, Juan M. 1989. Estudios de lingüística hispanoamericana. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Lope Blanch, Juan M. 1991. “El atlas lingüístico de México”. En Lingüística Española actual: Madrid. Instituto de cooperación iberoamericana. XIII/2. Págs. 153-
López Morales, Humberto. 1989. Sociolingüística. Madrid: Gredos.
López Morales, Humberto.2000. La aventura del español de América. Madrid:Ariel
Llisterri Boix, Joaquim. 1991. Introducción a la Fonética: El método experimental. Barcelona: Antropos.
Malmberg, Bertil. 1966. La América hispanohablante: unidad y diferenciación del castellano. Madrid: Ediciones Istmo.
Mántica, Carlos. 1989. El habla nicaragüense y otros ensayos. San José: Libro Libre.
Martínez Martín, Francisco Miguel. 1983. Fonética y sociolingüística en la ciudad de Burgos. Madrid: Consejo Superior de investigaciones científicas. Tesis doctoral
dirigida por Quilis.
Medina López, Javier. 1996. “Geografía lingüística y dialectología de Canarias: veinte años del ALEICan”. En Lingüística Española Actual: Madrid. Instituto de Cooperación Iberoamericana. XVIII/1 . Pág. 113.
Mendoza, Francis. 2000. Algunas características fonéticas del habla nicaragüense. Managua. UNAN- Managua. Tesis de Maestría, inédita.
Molina Martos, Isabel. La Fonética de Toledo. Contexto geográfico y social. Alcalá de Henares.
Montes Giraldo, José J. 1984. “Algunos casos de /s/ sonora en Colombia y sus implicaciones Dialectológicas”. En Homenaje a Luis Flórez. Estudios de historia cultural, dialectología, geografía lingüística, sociolingüística, fonética, gramática y lexicografía. Bogotá. Instituto Caro y Cuervo. LXIX
Montes Giraldo, José J 1984. “Implicaciones de grupos consonánticos y tendencias de la sílaba española en dos mapas del ALEC”. En Homenaje a Luis Flórez. Estudios de historia cultural, dialectología, geografía lingüística, sociolingüística, fonética, gramática y lexicografía. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. LXIX
Montes Giraldo, José J 1984. “Para una teoría dialectal del español”. En Homenaje a Luis Flórez. Estudios de historia cultural, dialectología, geografía lingüística, sociolingüística, fonética, gramática y lexicografía. Bogota: Instituto Caro y Cuervo. LXIX.
Montes Giraldo, José J 1988. “La definición de ‘dialecto’ en Lingüística. En Revista Español Actual. Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana. X/1. pág. 55-59.
Montes Giraldo, José J 1990. Dialectología y geografía lingüística. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
Montes Giraldo, José J 1995. Dialectología general e hispanoamericana. Orientación teórica y metodológica y bibliográfica. 3ra.ed. Santa Fé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
Montes Giraldo, J. Joaquín. 2000. Otros estudios sobre el español de Colombia. Santa Fé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
Moreno Cabrera, Juan Carlos.2000. La dignidad e igualdad de las lenguas. Crítica de la discriminación lingüística. Madrid. Alianza Editorial.
Moreno de Alba, José. 1993. El español en América. México: Fondo de Cultura Económica. S, A.
Moreno Fernández, Francisco. 1991. “Planificación lingüística y dialectología”. En Lingüística Española Actual: Madrid. Instituto de Cooperación Iberoamericana. XIII/2.Págs. 269-299.
Navarro Carrasco, Ana Isabel. 1990. “Voces del atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía no recogidas por el diccionario académico (1984, 20. a ed. ). En Español Actual. Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana. No. 54. págs. 41-90.
Navarro, Tomás. 1945. Cuestionario lingüístico hispanoamericano. Buenos Aires: Instituto de Filología.
Penny, Ralf J. 1984. “ Esbozo de un atlas de Santander”. En Lingüística Española Actual. Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana. No. VI/2. págs. 123-181.
Perissinotto, Giorgio. 1975. Fonología del español hablado en la ciudad de México: ensayo de un método sociolingüístico. México: Colegio de México.
Quesada Pacheco, Miguel Ángel. 1987. “Factores históricos en la formación de las zonas dialectales de Costa Rica en el siglo XVI”. En Káñina. Revista de Artes y Letras de la Universidad de Costa Rica. Vol. XI. Enero- junio. No.1. págs. 123- 128.
Quesada Pacheco, Miguel Ángel. 1990. El español colonial de Costa Rica. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
Quesada Pacheco, Miguel Ángel 1990. El español de Guanacaste. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
Quesada Pacheco, Miguel Ánge. 1992ª. Atlas lingüístico- etnográfico de Costa Rica. Cuestionario. San Pedro: Editorial Nueva Década.
Quesada Pacheco, Miguel Ángel. 1992b. “ Pequeño atlas lingüístico de Costa Rica”. Revista de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. XVIII, 2; 85-189.
Quesada Pacheco, Miguel Ángel. 1993. “El atlas lingüístico de Costa Rica: un proyecto piloto”. En Congreso Costarricense de Filología, lingüística y Literatura. San José: Oficina de publicaciones de la Universidad de Costa Rica. Págs. 341-
Quesada Pacheco, Miguel Ángel. 1996a. “Los fonemas del español de Costa Rica: aproximación dialectológica”. Lexis . Vol. XX, 1-2; 535-562.
Quesada Pacheco, Miguel Ángel. 1996b. “ El español de América Central”. En Manual de dialectología hispánica. Manuel Alvar (director). Barcelona: Ariel.
Quesada Pacheco, Miguel Ánge. 2000. El español de América. Cartago: Editorial Tecnológica de Costa Rica..
Quilis, Antonio.1991. “Situación actual del atlas lingüístico de Hispanoamérica”. En Lingüística Española actual. Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana. XIII/2.
Quilis, Antonio 1999. Tratado de Fonología y Fonética españolas. Madrid: Gredos.
Rivarola, José Luis. 1990. “La formación del español de América”. En Revista Español
Actual. Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana. No. 53. Págs. 15-26.
Rodríguez Rojas, Alejandra. 1992. Análisis fonético y fonológico, nivel segmental del español de Puntarenas. San José. Universidad de Costa Rica. Tesis de Maestría.
Salvador, Gregorio. 1987a. Lengua española y lenguas de España. Barcelona: Ariel.
Salvador, Gregorio 1987b. Estudios dialectológicos. Madrid: Paraninfo.
Sánchez, Víctor. 1983. Cuestionario lingüístico costarricense. San José. Editorial de la
Universidad de Costa Rica.
Schane, Sanford. 1979. Introducción a la Fonología Generativa. Barcelona. Editorial Labor, S.A.
Thomas, J,M. y otros. 1986. Iniciación a la fonética. Madrid: Gredos.
Valle-Castillo, Julio. 1992. “Tareas lingüísticas urgentes para Nicaragua. En El español de Nicaragua y palabras modismos de la lengua castellana, según se habla en [Nicaragua 1874] de C:H: Berent”. Managua: Impresiones y Troqueles. 39-46.
Vargas, Luis. 2000. Fonética del español de Costa Rica: Análisis geolingüístico pluridimensional. Bergen: Universidad de Bergen. Tesis de Maestría inédita.
Varquero de Ramírez, María. 1996. El español de América I (Pronunciación). Madrid. Arco Libros,S.L.
Wilson, Jack. 1980. “El español de Costa Rica. estudio fonologico-generativo”. En Revista de Filología y lingüística de la Universidad de Costa Rica. 3-46.

Atlas linguistico pluridmensional de El Salvador (por Raul Ernesto Azcunaga L.)

Atlas lingüístico pluridimensional
de El Salvador (ALPES): nivel fonético

M.Sc. Raúl Ernesto Azcúnaga L.

Universidad Nacional (Heredia, Costa Rica, julio de 2003


Descripción del objeto de estudio

El español de América Central es un área de interés tanto para el conocimiento de las culturas e identidades de la región como para la dialectología como disciplina que trata la variación idiomática. Para la dialectología hispanoamericana, se vuelve relevante en tanto existe una escasez de estudios sobre el español de la región y debido a que el conocimiento de las variantes centroamericanas permitirán ampliar los avances de los últimos años, en el campo de la geografía lingüística en América1.
En términos generales, se han dado varios intentos de caracterización dialectal de la región centroamericana: J.I de Armas y Céspedes (1882), Henríquez Ureña (1921:360), D. Canfield (1988:21), V. Honsa (1988:745) y J.Lipski (1994:19), pero como sentencia Quesada Pacheco al citarlos:
el problema con los intentos por describir y explicar el español de América Central en calidad de una zona dialectal radica en que carecen de una base teórica de conjunto y de una metodología que los una, y por lo tanto deberán tenerse como meras hipótesis hasta tanto no se realicen generales y con un marco teórico-metodológico definido” (2000:162-164)
En los distintos países centroamericanos existen, a la vez, estudios que tratan de dar cuenta de los rasgos que caracterizan sus respectivas variaciones dialectales, pero en la mayoría de ellos, no se cuanta aún con una delimitación de zonas dialectales definida mediante la metodología de la geografía lingüística, que contribuya al establecimiento de isoglosas, a la cartografía general de la región y a una explicación de conjunto en el español de la zona.
Los estudios del español de cada país, además, han privilegiado el tratamiento del nivel léxico, en la búsqueda de la definición de amplios catálogos de palabras que puedan considerarse nacionales: hondureñismos, costarriqueñismos, salvadoreñismos, etc. Se cuenta con diccionarios que dan muestra de esto en todos los países (Guatemala: Armas (1971); El Salvador: Salazar García (1910), Geoffroy Rivas (1975), Casalve (2002), Romero (2003); Honduras: Membreño (1982); Nicaragua: Castellón (1939), Rabella y Pallais (1994), Van der Gulden (1995), Castrillo Gámez (1966), Valle (1972); Costa Rica: Gagini (1892, 1919); Quesada Pacheco (1992, 1996) y Panamá: Revilla (1976), Agulera Patiño (1951), Alfaro (1968), entre otros por país.
Ha estado presente también, en la región un interés por explicar variaciones de índole fonética (Guatemala: Alvar (1980), Canfield (1951), Lentzner (1938), Predmore (1945); Nicaragua: Lacayo (1954, 1962), Lipski (1989), Ycaza Tigerino (1980); El Salvador: (Bonilla (1950), Gozález Rodas (1963), Pedro Geoffroy Rivas (1975, 1978), L. Canfield (1953,1960), J. M Lipski (1985, 1986, 1987); Honduras: Amastea (1989), Lipski (1983, 1986,1987), Costa Rica: Agüero (1960), Arroyo Soto (1971), Chavarría-Aguilar (1951), J. Wilson (1971,1980), J. Quesada Pacheco (1984), Quesada Pacheco
(1992).
Investigaciones en otras áreas lingüística como la sintaxis y la morfología tienen mayor retraso.
En el caso específico de El Salvador, se presentan en la investigación sobre el español dos momentos claramente diferenciados2, que se relacionan con el desarrollo mismo del estudio de la lengua en esta parte del mundo: los estudios de índole normativo-academicista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y los de mayor rigurosidad científica de la segunda mitad del siglo XX en adelante.
Los primeros se desarrollaron con la pretensión de señalar y corregir todas aquellas expresiones que se alejaban de la norma culta; entre los principales trabajos se destaca el “Diccionario de Provincialismos y Barbarismos Centroamericanos, y Ejercicios de Ortología Clásica” (1910) de Salomón Salazar García.
Dentro de los segundos, de tipo descriptivista, son los trabajos de Geoffroy Rivas (1975, 1978) los estudios más relevantes. Geoffroy Rivas basa sus investigaciones en los principios de la relación entre el lenguaje y la sociedad de E. Sapir y la explicación del español americano propuesta por Pedro Henríquez Ureña; según la cual, en América hay cinco zonas dialectales:
el carácter de cada una de las cinco zonas se debe a la proximidad geográfica de las regiones que las componen, los lazos políticos que las unieron durante la dominación y el contacto con una lengua indígena principal” (1921:357-390).
El Salvador, junto a México, Nuevo México y la mayor parte de América Central pertenecen a la primera zona (de norte a sur) bajo la influencia del náhuat.
Geoffroy Rivas se empeña en demostrar la influencia del náhuat3 en el español salvadoreño en el nivel léxico (conformación de palabras)4 y en el fonético mediante la persistencia (sustrato) del sonido fricativo palatal sordo del pipil en muchas expresiones de uso cotidiano en la población salvadoreña. Sus trabajos tienen un carácter relevante por ser los únicos que se proponen como objeto el español salvadoreño en su totalidad (estudio global), se alejan del academicismo, abordan los diversos niveles de la lengua y no se sustentan solamente en la literatura costumbrista. Como el mismo autor señala:
Me he dedicado desde hace años al estudio del idioma, no en su aspecto académico, no conforme a las frías y rígidas normas (…) sino observando los cotidianos cambios que el pueblo –ese genial modificador de las lenguas- va introduciendo en ellas” (Geoffroy Rivas;1966:7).
Hoy en día se puede demostrar que muchos de los fenómenos considerados influencia del náhuat, también ocurren en zonas lingüísticas de toda América en las que nunca se habló aquella lengua, si bien se reconocen las influencias de las lenguas indígenas en general al español de América.
Otros trabajos importantes, específicos del área fonética son: el análisis del lenguaje costumbrista en una muestras literaria de Publio González Rodas (1963); un pequeño estudio sobre la necesidad de la SH en el español salvadoreño de Carlos Bonilla (1950); las observaciones sobre el español salvadoreño y los andalucismos en la pronunciación salvadoreña de L. Canfield (1953,1960); las referencias a la fonética del español salvadoreño en el estudio del español centroamericano de J. M Lipski (1985, 1986, 1987) y el artículo descriptivo del español que se habla en El Salvador y su importancia para la Dialectología Hispanoamericana de este mismo autor (2000).
Estos estudios aportan al conocimiento del español de El Salvador, pero no explican las diferencias entre las distintas regiones del territorio, ni dan cuenta de la distribución geográfica de los fenómenos señalados; lo que lleva a plantear un estudio de esta índole y con las características de un Atlas Lingüístico, pues siguiendo a Coseriu el único método enteramente adecuado para la dialectología es la geografía lingüística, que encara directa e inmediatamente la variedad idiomática (1981:18).
Por otra parte, este trabajo, Atlas Lingüístico Pluridimensional de El Salvador (ALPES), se enmarca dentro de la perspectiva de la geolingüística pluridimensional, método dialectológico y comparativo, que presupone el registro en mapas espaciales de un número relativamente elevado de formas lingüísticas (fónicas, léxicas o gramaticales) (Coseriu 1985: 103) que incorpora a la dimensión diatópica las dimensiones diastrático y diafásica con los parámetros diasexual, diageneracional, así como la dimensión dialengual en casos necesarios (Radtke & Thun 1996: 25-49) para dar cuenta de forma más amplia y sistemática de la variación lingüística.
En el ALPES partiendo de la tal marco teórico y del reconocimiento de que la lengua no sólo cambia en la dimensión diatópica (geografía), sino que también lo hace en la dimensión diastrática (social), se propone estudiar las diferencias lingüísticas por regiones considerando en los informantes el sexo (parámetro diasexual) y la generación (parámetro diageneracional), es decir, se considera la variación de la lengua en función de si el hablante es hombre o si es mujer, si es joven o mayor, para establecerá para cada fenómeno lingüístico sus propios límites por variable geográfica.
El ALPES busca ser un estudio dialectal global del país por lo que abarcará la totalidad del territorio salvadoreño en la definición de los puntos de la red.
El nivel lingüístico de estudio en el ALPES es el nivel fonético y se rastrearán las siguientes realizaciones: 1) vocales /a/, /e/, /o/ postónicas finales; 2) /b/ en posición inicial, tras /ui/, /l/ y /r/; 3) /d/ tras /eu/, /l/, /r/ y /–ando/; 4) /g/ tras /ui/, /l/ y /r/ 5) /f/ ante vocal, ante /ie/ y /ue/; 6) /s/ inicial, intervocálica, final, final y ante t, ante /p/, /k/, /b/, /d/, /g/, /m/, /n/, vibrante /r/ y ante /l/; /x/ en posición inicial ante vocal; 7) /_/ en posición intervocálica e inicial; 8) /n/ posnuclear y final; 9) /r/ final, /r/ intervocálica, ante /n/, /m/, /l/ y /s/; 10) /j/ inicial, intervocálica y tras n; 11) /tr/ inicial e intervocálico; 12) los grupo consonántico /str/, /ndr/, /ldr/ 13) la deshiatación y el cambio de acento.
Tal es objeto de este proyecto de investigación, el establecimiento de un Atlas Lingüístico Pluridimensional de El Salvador. Nivel Fonético (ALPES).

Justificación

En América Central los estudios lingüísticos tienen pendiente la enorme tarea de dar explicaciones pertinentes y de conjunto, por país y de la región en su totalidad, sobre las variantes dialectales del español y la descripción completa y comparativa de las lenguas indígenas y los creoles.
En el caso del español, en El Salvador, al margen de los estudios –escasos y poco conocidos- de aspectos específicos en el nivel fonético, los trabajos con los que se cuenta (ver apartado 4), no se proponen en ningún momento establecer límites geográficos a los fenómenos que señalan, por una parte, y por otra son trabajos que datan algunos desde mediados de siglo XX y otros desde hace ya tres décadas; y la lengua, al igual que los cuerpos teóricos que explican el fenómeno lingüístico han continuado su desarrollo. De igual forma ninguno de estos trabajos presenta la metodología de la geografía lingüística. De aquí la necesidad de proponer como imperioso objeto de estudio para el conocimiento del español salvadoreño en el área fonética la definición de un Atlas Lingüístico.

EL atlas lingüístico de El Salvador permitirá presentar una visión espacial simultánea de fenómenos lingüísticos, con la cual se potenciarían deducciones de orden histórico, general y comparativo (Gimeno, 1994: 82); constituirá un inventario de formas lingüísticas del español salvadoreño y permitiría corroborar la existencia de ciertas formas, cómo coexisten dos o más formas y cómo otras van quedando reducidas.
Además de corroborar la existencia de los rasgos fonéticos señalados como característicos del español dialectal salvadoreño y su estado actual, el ALPES servirá de base para futuras investigaciones en el país que busquen profundizar en ciertas áreas de este mismo nivel fonético; servirá a posteriores trabajos de carácter diacrónico; y se convertirá, dada su metodología, en un eslabón para el establecimiento de las variaciones dialectales en la región centroamericana y en un criterio de comparación para las otras variantes de los países vecinos.

Objetivos de la investigación

Objetivos generales
1. Estudiar la distribución de los fenómenos lingüísticos del nivel fonético del español de El Salvador, considerando las variaciones diatópicas (geográfica) y diastráticas (de sexo y generacional) desde la perspectiva teórico-metodológica de la geolingüística pluridimensional.
2. Contribuir al conocimiento del español salvadoreño, en específico, y del español centroamericano, en general.

Objetivos especificos
1. Cartografiar desde la perspectiva geolingüística pluridimensional mapas que den cuenta de la variación diatópica y diastrática del español en El Salvador en el nivel fonético.
2. Establecer zonas dialectales generales a nivel del español en El Salvador
3. Corroborar la vigencia de los fenómenos fonéticos tradicionalmente considerados como característicos del español de El Salvador.
4. Comparar los resultados obtenidos con similares en el ámbito centroamericano.


Estado de la cuestión

Los estudios del español salvadoreño en el nivel fonético no son muy abundantes. Los más importantes son:
La propuesta sobre la necesidad de la /sh/ en el español salvadoreño de Carlos Bonilla (1950), que tiene como base según el autor que :
el idioma de Castilla ha tenido que aceptar varios injertos de las lenguas indígenas (...) y aunque muchas de esas palabras han sufrido ya la castellanización, aquí aún entre los salvadoreños aún conservan su pronunciación primitiva, y para la cual el castellano no tiene letras aparentes (sic) ( Revista La Universidad (marzo-abril 1975): 12- 13).
Presenta un listado de 37 palabras con el sonido /sh/.
Las observaciones sobre el español salvadoreño y los andalucismos en la pronunciación salvadoreña de L. Canfield (1953,1960), que describen el habla de El Salvador de mediados del siglo XX, señala que “además de ser la tierra de buir a traer, andate y ¡primero Dios! el castellano en El Salvador tiene ciertos rasgos fonéticos que saltan al oído del extranjero...”
El análisis del lenguaje costumbrista en una muestra literaria de Publio González Rodas (1963), en el que se identifican en la novela “Jaraguá” de Napolén Rodríguez Ruiz, fenómenos lingüísticos diversos como la dislocación del acento, la destrucción del hiato, la asimilación y disimilación, el yeísmo, los metaplasmos por adición y supresión, metátesis, vocalización, consonantización y la aspiración.
En la década de 1970 surgen los trabajos de Geoffroy Rivas (1975,1978) que tratan de dar a la lengua salvadoreña una explicación de sus orígenes y de su desarrollo. Geoffroy Rivas intenta en aquellos años que germinan la agudización del conflicto armado salvadoreño de la década de 1980, dar el carácter reinvindicativo de lo que es y será nuestra lengua y desde la perspectiva de un momento crítico darle legitimidad a lo indio, ya campesinado, al pueblo mal hablado ante la norma culta.
Los trabajos de mayor actualidad son las referencias a la fonética del español salvadoreño en el estudio del español centroamericano de J. M Lipski (1985, 1986, 1987) y el artículo descriptivo “El español que se habla en El Salvador y su importancia para la dialectología hispanoamericana de este mismo autor (2000) en donde sistematiza los trabajos hasta ahora realizados y presenta muestras de la literatura costumbrista salvadoreña.

Estos trabajos son importantes, como se señaló anteriormente (en el punto 3), pero ninguno toma el área fonética como tema central, ni son realizados como un estudio específico de geografía ligüística. De tal manera que el estudio de zonas dialectales en El Salvador es completamente novedoso y necesario. Así como lo son trabajos comparativos entre los países de la región.


Marco metodológico

La presente investigación se enmarca dentro de la denominada geografía lingüística pluridimensional (Radtke & Thun 1996: 38), en la cual se consideran variables sociales en la distribución de los fenómenos lingüísticos en estudio. La geografía pluridensional permite tener una visión más global de las distribuciones de los fenómenos lingüísticos en el territorio.
Las variables sociales que se contemplan para esta investigación son: el sexo y la generación. El estudio de estas variables –sexo y generación- posibilita una descripción más completa de la dinámica del sistema lengua e incorpora sectores otrora marginados en la selección de informantes en el marco de la dialectología o de la geolingüística.
En la definición de este Atlas Lingüístico Pluridimensional de El Salvador (ALPES) se toma el nivel fonético como material de estudio. Se indagará sobre la distribución regional de ciertos rasgos considerados característicos de la fonética del español salvadoreño, en específico, y del español centroamericano en general.
En cuanto a la espacialidad, el ALPES es un estudio global de todo el territorio salvadoreño, el cual comprende 20, 460 kms2., con una población aproximada de 6 millones (anexo No. 1).

Definición de puntos de la red

En consideración a los factores expuestos por Montes Giraldo (1995: 92-93) presentado en punto 1.2.3 de este proyecto, se definen los siguientes parámetros como requerimientos básicos para formalizar la red de puntos en El Salvador:
1.Distribución geográfica: se ha pretendido que haya una distribución homogénea en el territorio, sin grandes acumulaciones que dificulten la cartografía ni grandes áreas sin puntos de encuesta.
2. Presencia de todos los departamentos (provincias) del territorio: El Salvador se divide política y administrativamente en 14 departamentos, de cada uno de ellos se ha tomado al menos 1 puntos y en los más grandes y densamente poblados 2.
3. Preferencia en el estudio de localidades urbanas y no de reciente formación: La demografía salvadoreña se caracteriza por concentrar grandes cantidades de población en las tres ciudades más grandes (Santa Ana, San Salvador y San Miguel) y en el resto del país la tendencia es que las cabeceras departamentales aglutinen al grueso de la población y se conviertan en centros de irradiación cultural y lingüística.

4. En atención a la naturaleza nacional del estudio y de las características de la región se han considerado la variedad dialectal del territorio y las zonas de contacto interdialectal fronterizas en el occidente con Guatemala y el norte con Honduras.
Las localidades seleccionadas como objeto de estudio, con el símbolo que aparecerá en el cartografiado, son las siguientes:
RED DE PUNTOS ALPES

N Localidad Departamento Símbolo
1 Metapán Santa Ana SA-01
2 Santa Ana Santa Ana SA-02
3 Ahuachapán Ahuachapán A-01
4 Sonsonate Sonsonate S-01
5 Acajutla Sonsonate S-02
6 Nueva San Salvador La Libertad LL-01
7 Quetzaltepeque La Libertad LL-02
8 Chalatenango Chalatenango CH-01
9 La Palma Chalatenango CH-02
10 San Salvador San Salvador SS-01
11 Panchimalco San Salvador SS-02
12 Cojutepeque Cuscatlán C-01
13 Zacatecoluca La Paz LP-01
14 San Vicente San Vicente SV-01
15 Sensuntepeque Cabañas Sen-01
16 Usulután Usulután U-01
17 El triunfo Usulután U-02
18 San Miguel San Miguel SM-01
19 San Francisco Gotera Morazán M-01
20 La Unión La Unión LU-01


Estos punto son ubicados en el anexo No. 2.

Técnica de investigación

La encuesta es la base para la recolección de datos en el ALPES, que sigue en este aspecto la metodología de la geografía lingüística clásica. Se complementará la información con una entrevista previa al informante, en la cual le preguntan aspectos generales de la localidad y datos básicos sobre su historia de vida.
En la administración del cuestionario se opta en ALPES por la encuesta directa, es decir el encuestador y el informante frente a frente. Todo el material de estudio se registrará en cintas magnetofónicas, por el mismo encuestador.

El cuestionario

El cuestionario del ALPES es el propuesto para el establecimiento del Atlas Lingüístico Etnográfico de Costa Rica,(ALICORI) por M. A. Quesada Pacheco (1992).
La utilización de este cuestionario en el proyecto ALPES permitiría establecer una matriz de datos para la realización futura de estudios de geografía lingüística de América Central en su conjunto, lo cual aportará en gran medida a la explicación de las variantes dialectales del español de la región.
Del cuestionario en mención se retomó la parte correspondiente al nivel fonético (anexo No. 3) previa una prueba piloto (punto 6. 8) que corroboró la validez del instrumento en comunidades lingüística salvadoreña.
Al cuestionario propuesto por el por M. A. Quesada Pacheco se le hicieron modificaciones de dos tipos:
1) Modificación de la redacción de aquellas preguntas referidas al contexto costarricense (preguntas número 1, 12, 15, 23,43, 46 y 47).
2) Incorporación de preguntas para sondear la neutralización de /b/ y /g/ ante /ue/ y cambio en el acento (4 preguntas)
El cuestionario de ALPES consta de 60 preguntas, las cuales responden, casi en su totalidad, al tipo de preguntas indirectas denominadas como NAMING, es decir, preguntas que buscan la respuesta por medio de una perífrasis (Chambers y Trudgill, 1994:46-49) y una minoría es por oposición.

Informantes

De acuerdo al enfoque pluridimensional del ALPES, los informantes no siguen la caracterización clásica NORM´S (nonmobile, older, rural males; de Chambers y Trudgill (1994:56-59)) se mantiene únicamente las características de “nonmobilie” y se incorporan al estudio las variable diastráticas de sexo y generación. (ver punto 5. 1.2.4)
Las características generales de los informantes informantes serán las siguientes:
1. Nativos de la localidad o residentes por más de 20 anos.
2. Con edades comprendidas entre los 60 y los 80 años para la generación mayor y de 30 a 40 para la generación joven.
3. Analfabetos o con escasa instrucción.
4. Con ascendientes y cónyuge nativos de la localidad.
5. Personas poco viajeras y que no hayan residido fuera de la comunidad durante mucho tiempo.
6. Personas con dominio de sus facultades mentales.
7. Personas con dentadura completa.
Se seguirá el criterio del informante único por cruce de variables, así:
1 informante mujer-mayor
1 informante hombre-mayor
1 informante mujer-joven
1 informante hombre-joven
Aunque siempre que sea posible —o cuando las circunstancias lo requieran— se registrarán informantes secundarios, sobre todo en aquellos casos en que la información no sea en partes audible, o en que el informante presenté poca fiabilidad.
El ALPES trabajará con un total de 80 informantes, de los cuales en atención a las variables sexo y generación, y a su cruce se dividirán en: 50% mujeres y 50% hombres; un 50% mayores y un 50% jóvenes.

Transcripción fonética

El procedimiento de transcripción fonética a utilizar es el denominado indirecto, se desarrollará, a partir de la grabación de la encuesta. El alfabeto que se empleará es el Alfabeto Fonético Internacional y los rasgos se presentarán en términos de la fonética y fonología funcionales.

Ordenamiento, clasificación del material y cartografía

Con el material transcrito y analizado se procederá al establecimiento de las isoglosas, al trabajo de cartografía y a la caracterización las zonas dialectales.
Se utilizarán dos clases de mapas:
a) Mapas lingüísticos puntuales o sintéticos: Se presentará un mapa por cada uno de ítemes investigados.
b) Mapas lingüísticos analíticos: Se presentará una elaboración, por medio de símbolos especiales, de las zonas identificadas.

La nomenclatura a utilizar es la diseñada en “Fonética del Español de Costa Rica: Análisis Geolingüístico Pluridimensional” (Vargas 2000) y “Aspectos Morfosintácticos del Español de Costa Rica” (Castillo 2000).

Prueba piloto

La validación del cuestionario se realizó en dos vías:
1) Aplicación del cuestionario original, con la modificación de redacción en que aquellas preguntas y respuestas que hicieran relación directa a la cultura y realidad costarricenses. (preguntas 1, 12, 15, 23,43, 46 y 47).
2) El estudio detallado de lo que cada pregunta busca sondear, es decir, los rasgos característicos. que servirán de parámetro para establecer el Atlas.
En la prueba piloto se administró el cuestionario a una muestra no aleatoria en las comunidades de Texistepeque y Ciudad Arce, de los departamentos de Santa Ana y La Libertad respectivamente, a un total de 8 informantes: 2 hombres-mayores; 2 mujeres-mayores; 2 hombres-jóvenes y 2 mujeres jóvenes.
Esta aplicación permitió identificar las preguntas y palabras-respuesta que generaban dificultad para los informantes y proponer su respectiva modificación.(anexo 5). De las 51 preguntas propuestas para el ALCORI se modificaron:
La redacción de las preguntas pero manteniendo la palabra-respuesta: Siete preguntas, las número: 1, 12, 15, 23,43, 46 y 47.
La redacción de las preguntas y la palabra-respuesta: Seis preguntas, las número 3,5, 23 27, 31 y 50.
El análisis del cuestionario permitió reconocer la enorme coincidencia de fenómenos identificados tanto en El Salvador como en Costa Rica, incorporar aspectos que pueden ser relevantes en el español salvadoreño (neutralización de /b/ y /g/ y cambios de acento) no considerados en la encuesta original, su respectiva incorporación mediante ítemes y reconocer aquellos fenómenos que aunque no son directamente relevantes para el español salvadoreño si lo son para los estudios comparativos en el español centroamericano (por ejemplo, realización de /r/ y de los grupos /tr/ inicial e intervocálica y la de los grupos consonánticos /str/, /ndr/ y /ldr/).

Bibliografía preliminar

Araya, Guillermo (1968): Atlas lingüístico-etnográfico del sur de Chile (ALESUCH). Preliminares y Cuestionario, Valdivia: Universidad Austral de Chile.
Alarcos Llorach, Emilio (1965): Fonología española, Madrid: Gredos.
Alonso, Amado (1969): De la pronunciación medieval a la moderna en español, Madrid: Gredos.
Alvarado de Ricord, E. (1971): El español de Panamá. Estudio fonético y fonológico, Panamá: Editorial Universitaria.
Alvar López, Manuel (1969): Estructuralismo, geografía lingüística y dialectología actual, Madrid: Gredos, 1983.
Alvar López, Manuel (1978): Dialectología hispánica, Madrid, uned.
Alvar López, Manuel (1979): "Lengua, dialecto y otras cuestiones conexas", en La Lengua como libertad (y otros estudios), Madrid: ICI, 1983, pp. 66-88.
Alvar López, Manuel 1975): Teoría lingüística de las regiones, Barcelona: Editorial Planeta.
Bonilla, C. (1975): “Necesidad de SH en nuestra lengua hispanosalvadoreña”, en La Universidad, marzo-abril de 1975, pp.12-13. San Salvador: Imprenta Universitaria.
Canfield, D. L. (1962): La pronunciación del español en América. Bogotá: ICC.
Castillo Vanegas, M. (2000): Aspectos Morfosintácticos del español de Costa Rica: Análisis pluridimensional, Tesis de maestría, Universidad de Bergen.
Centro de Investigación Lingüística (2001): Estudios sobre el español salvadoreño. Antología Lingüística IX, San Salvador: Ediciones Maquilishuat.
Coseriu, Eugenio (1977): "La geografía lingüística", en El hombre y su lenguaje. estudios de teoría y metodología lingüística, Madrid: Gredos, 1985, pp. 103-158.
Chambers, J. K. y Trudgill, P. (1980): La dialectología, Madrid: Visor Libros, 1994.
García Moutón, Pilar (1991): "el estudio del léxico en los mapas lingüísticos", en Moreno Jordan, I. (1987): Lingüística románica, Madrid: ediciones Alcalá.
Gimeno Menéndez, Francisco (1995): Dialectología y sociolingüística españolas, 2ª. ed. Universidad de Alicante.
González Rodas, P. (1963): Jaraguá una novela salvadoreña. Estudio fonológico, San Salvador: Editorial Universitaria.

Jiménez, F. T (1936): Toponimia arcaica de El Salvador, San Salvador: Tipografía la Unión.
Herranz, Atanasio (1990): El español hablado en honduras, Tegucigalpa: Guaymuras, s.a.
Instituto Geográfico Nacional de El Salvador (1981): Atlas escolar de El Salvador.
Lipski, J. M. (1994): Latin American spanish, New York: Longman Linguistics Library.
Lipski, J. M (2000): El español que se habla en El Salvador y su importancia para la dialectología hispanoamérica, en Científica, Universidad Don Bosco, año 1, número 2, 2000.
Lipski, J. M (1987): Fonética y Fonología del español de Honduras, Tegucigalpa: Guaymuras, s.a.
Lópe Blanch, J. M. (1989): Estudios de lingüística hispanoamericana, México: Universidad Autónoma de México.
López Morales, H. (1998): La aventura del español en América, Madrid: Editorial Espasa Calpe S. A.
López Morales, H. (1989): Sociolingüística, Madrid: Gredos.
Martínez, F. M. (1983): Fonética y Sociolingüística en la ciudad de Burgos, Madrid: C.S.I.C, Instituto “Miguel de Cervantes”.
Montes Giraldo, J. J. (1970): Dialectología y geografía lingüística. Notas de orientación, Bogotá: ICC.
Montes Giraldo, J. J. (1995): Dialectología general e hispanoamericana. Orientación teórica, metodológica y bibliográfica, 3a. ed. Bogotá: ICC.
Montes Giraldo, J. J. (2000): Otros estudios sobre el español de Colombia, Bogotá: ICC.
Moreno de Alava, J. G. (1991): El español en América, México: Fondo de Cultura Económica.
Moreno Fernández, Francisco (1990): Metodología sociolingüística, Madrid: Gredos.
Molina Martos, I. (1998): La fonética de Toledo. Contexto geográfico y social, Universidad de Alcalá: Servicio de publicaciones.
P. I. L. E. I – C. S. I. C. (1973): Cuestionario para el estudio coordinado de la norma lingüística culta. I. Fonética y Fonología, Madrid: Imprenta Aguirre.
Perissionotto, G.S.A. (1975): Fonología del español hablado en la ciudad de México. Ensayo de un método sociolingüístico, Traducción de Raúl Ávila, México: Colegio de México.
Quesada Pacheco, M. A. (2000): El español de América, Costa Rica: Editorial Tecnológica.
Quesada Pacheco, M. A. (1996): Nuevo diccionario de costarriqueñismos, 2a. edición, Costa Rica: Editorial Tecnológica.
Quesada Pacheco, M. A. (1987): “factores históricos en la formación de zonas dialectales de costa rica”, en Káñina XI, 1; 123-128.
Quesada Pacheco, M. A. (1992): Atlas lingüístico etnográfico de Costa Rica. Cuestionario. San José: Nueva Década.
Quesada Pacheco, M. A. (1992):“Atlas lingüístico etnográfico de Costa Rica”en Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica, XVIII (2); 85-189.
Radke, E. y Thun, H. (1996): “Nuevos caminos de la geografía lingüística.” en Akten des Symposiums zur empirischen Dialektologie. Kiel: Westensee Verlga; 25-49.
Serrano de López, R. V. (1997): Refranes, dichos y modismos salvadoreños, Santa Tecla: Clásicos Roxsil.
Geoffroy Rivas, P. (1978): La lengua salvadoreña, 2a. ed., San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos del Ministerio de Educación, 1987.
Geoffroy Rivas, P. (1975): El español que hablamos en El Salvador, San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos del Ministerio de Educación.
Geoffroy Rivas, P. (1973): Toponimia nahuat de Cuscatlán, Ministerio de Educación.
Quilis, A. (1988): Fonética acústica de la lengua española, Madrid: Gredos.
Quilis, A. (1987): Lengua Española 1 (para Filología), 2a. ed., Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Roca I. y Jonson, W. (1999): A course in phonology, University of Essex: Blackwell Publishers.
Salvador Caja, Gregorio (1987): Estudios dialectológicos, Madrid: Paraninfo.
Vargas, L. (2000): Fonética del español de Costa Rica: Análisis geolingüístico pluridimensional, Tesis de maestría, Universidad de Bergen.
Velásquez, J. H. (2000): El leperario salvadoreño, San Salvador: edición particular.
Vaquerano de Ramírez, M. (1998): El español de América I. Pronunciación, Madrid: Arco/libros, S.L.
Zamora Vicente, Alonso (1960): Dialectología española, Madrid: Gredos, 1979.